5 ส.ค. 2564 นายทรงพล ชีวะสติปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองป้องกันเงินออม เผยออกมาว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2564นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้ข้อบังคับคุ้มครองป้องกันเงินออมจะได้รับความคุ้มครองป้องกันเงินออมตามกฎหมายคุ้มครองป้องกันเงินออมในวงเงินไม่เกิน 1ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดตามกฎหมายดังนี้ วงเงินคุ้มครองป้องกันที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองป้องกันเงินออมเต็มปริมาณ 82.07 ล้านราย คิดเป็นจำนวนร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากทั้งยังระบบ ซึ่งนับว่าเป็นพสกนิกรจำนวนมากของประเทศ
สำหรับข้อมูลเงินออม ณ วันที่ 31 พ.ค. 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองป้องกันของสถาบันมีปริมาณทั้งหมดทั้งปวง 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับปลายปีก่อน พบว่าปริมาณผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1,337,334 ราย หรือเพิ่มขึ้นจำนวนร้อยละ 1.62 โดยปริมาณผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากเป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 97 ของปริมาณผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งเงินออมที่ได้รับความคุ้มครองป้องกันมีปริมาณ

ทั้งสิ้น 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวนร้อยละ 2.33 จากปลายปีก่อน
สถาบันคุ้มครองป้องกันเงินออม (สคฝ.) หรือ DPA มีหน้าที่สำคัญสำหรับในการคุ้มครองป้องกันเงินออมแก่ผู้ฝากทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดารวมทั้งนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้ข้อบังคับคุ้มครองป้องกันเงินออมซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย 18ที่ สาขาธนาคารต่างชาติ 12 ที่ บริษัทเงินทุน 2 ที่ รวมทั้งบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 ที่ รวมทั้งสิ้น 35 ที่ ซึ่งจะคุ้มครองป้องกันทันทีในลักษณะ 1 รายนามผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยคุ้มครองป้องกันบัญชีเงินฝาก 5 จำพวก ได้แก่ 1.เงินออมบัญชีกระแสรายวัน 2.เงินออมออมทรัพย์ 3.เงินออมประจำ 4.บัตรเงินออม รวมทั้ง 5.ใบรับฝากเงิน โดยบัญชีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองป้องกันควรจะเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ดังนี้ หากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับคุ้มครองป้องกันเงินออมถูกยกเลิกเอกสารสิทธิ์ ผู้ฝากจะได้รับเงินออมคืนด้านใน 30 วัน ตามวงเงินที่ข้อบังคับกำหนด
ท่านสามารถสำรวจเนื้อหาเกี่ยวกับการคุ้มครองป้องกันเงินออมพอดีwww.dpa.or.th, ศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองป้องกันเงินออม โทร1158 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/dpathailand