เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้เอาประกันตนกลุ่มอาชีพอิสระ กรุ๊ปแรงงานนอกระบบ สมัครเป็นผู้เอาประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมได้รับสิทธิอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบ

จากในกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการแก้ไขวัววิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยให้ผู้เอาประกันตนที่ได้รับผลพวงลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคม หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

ในส่วนของผู้เอาประกันตนมาตรา 40 กรุ๊ปผู้กระทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความป้องกันและสิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

โดยกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดทางกำหนดให้จะต้องยื่นหลักฐานการเข้าเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 40 ด้านในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินแก้ไขปัจจุบันปริมาณ 5000 บาท

คุณลักษณะของผู้เอาประกันตนมัธยม40

• เชื้อชาติไทย
• เลี้ยงชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
• มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่เคยเป็นพนักงานผู้รับจ้างในระบบประกันสังคมมัธยม33 และ มัธยม39 มาก่อน
• ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• คนที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ละเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
• ผู้พิการที่รับรู้สิทธิสามารถสมัครเป็นผู้เอาประกันตนมัธยม40 ได้

วิถีทางสมัครมาตรา 40

1.เว็บ www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3.ธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา
4.โครงข่ายประกันสังคม ทั้งประเทศ
5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6.สายด่วนประกันสังคม 1506

เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ช่องทาง อาทิเช่น

1. 70 บาท/เดือน
2. 100 บาท/เดือน
3. 300 บาท/เดือน

40-1

กรณีพิกลพิการทุพพลภาพ

ข้อตกลงการเกิดสิทธิ

• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน ก่อนเดือนพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท

ช่องทางที่ 1 และช่องทางที่ 2
ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท

ช่องทางที่ 3
ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ต่อเดือน ตลอดชาติ

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท
กรณีตาย

ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย ละเว้น กรณีตายเนื่องจากอุบัติเหตุ
ถ้าเกิดจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แต่มีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ช่องทางที่ 1 และช่องทางที่ 2

ได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
ได้รับเงินอนุเคราะห์กรณีตาย 8,000 บาท ถ้าเกิดจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ช่องทางที่ 3

ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ
ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้เอาประกันตน

ช่องทางที่ 1

-ไม่ป้องกัน-

ช่องทางที่ 2

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสนับสนุน 50 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก
เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนทุกปีตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

ช่องทางที่ 3

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสนับสนุน 150 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนทุกปีตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
*ผู้เอาประกันตนช่องทางที่ 2 และช่องทางที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมอีก (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
กรณีอนุเคราะห์บุตร
ข้อตกลงการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับคุณประโยชน์ชดเชย
*ขณะรับเงินอนุเคราะห์บุตร จะต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน

ช่องทางที่ 1 และ

ช่องทางที่ 2

-ไม่ป้องกัน-

ช่องทางที่ 3

ได้รับเงินอนุเคราะห์บุตรรายเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรอายุตั้งแต่แรกกำเนิดแต่ไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์