“สันติ” คือ สภาวะที่ความสันติ ความสงบสุข ไม่มีการรบ ไร้ความประพฤติอันรุนแรง ที่บางทีอาจส่งผลเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความยั่งยืนและมั่นคง เมื่อชุมชนโลกต่างเห็นความสำคัญของสันติ จึงทำให้เกิดการกำหนดวันสันติโลก วันนี้มีประวัติที่มาที่ไปเช่นไร ไทยเมืองออนไลน์นำสาระวิชาความรู้มาฝากกัน

วันสันติโลก เป็นวันใด?

วันสันติโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการที่จะให้คนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้กำลัง อีกทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้านี้ กำเนิดการรบ ความรุนแรง ทำให้เกิดการสิ้นไปนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในปัจจุบันเอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนถึงปัญหาระหว่างชาติ การใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆร่วมกัน จึงเป็นหนทางที่จะสร้างสันติให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันสันติโลก มีประวัติเช่นไร?

ตอนแรกวันสันติโลกจะตรงกับทุกวี่ทุกวันอังคารที่ 3 ของก.ย. เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการสหประชาชาติ เมื่อปี คริสต์ศักราช 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันสันติในตอนนั้น ก็เพื่อทั่วโลกได้ใส่ใจและให้ความเอาใจใส่กับ “สันติ” อันหมายคือ ภาวการณ์สงบสุขสงบสุข

เป้าหมาย 6 ข้อของวันสันติโลก

1. เคารพนับถือต่อชีวิตและเกียรติของแต่ละบุคคล โดยไม่ลำเอียงแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้กำลังในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจ
4. เคารพนับถือความอิสระในการแสดงออก และเห็นด้วยความต่างทางด้านวัฒนธรรม
5. ดำรงชีวิตอย่างรับผิดชอบ และเคารพนับถือต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความพร้อมเพรียง เคารพนับถือต่อหลักการประชาธิปไตย มอบโอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิง

“นกพิราบ” สัญลักษณ์ที่สันติ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกประยุกต์ใช้เป็นสัญลักษณ์วันสันติสากล สื่อถึงสันติและความสงบสุข ตามความเลื่อมใสที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบความบริสุทธิ์ของพระไบเบิล ทั้งยังยังเป็นตัวแทนของพระเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันสันติโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันสันติโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสู่การงดใช้กำลังทุกรูปแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 บอกว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยเน้นไปที่การให้ความเอาใจใส่ต่อความทัดเทียม และความทนทานของโลก.
ถัดมาในปี คริสต์ศักราช 2001 สหประชาชาติลงความเห็นใหม่อีกที โดยกำหนดให้วันสันติโลก ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันสันติสากลของโลก ที่จะต้องยุติการสู้รบ ลดใช้กำลัง รวมถึงหยุดทำสงครามในการรบทั้งวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องสันติก็กลายเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ต้องร่วมกันรณรงค์ และร่วมมือกันช่วยเหลือสันติทั่วโลก ยุติความรุนแรงไม่เพียงแค่ในการรบเท่านั้น แต่ว่ายังรวมถึงหยุดความประพฤติความรุนแรงต่อเด็ก และหญิง เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมสันติให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก